Åtkomsten till och användningen av denna webbplats www.tyrolit.se (”webbplatsen”) omfattas av följande villkor och tillämplig lagstiftning. Genom att bereda dig åtkomst till och använda webbplatsen godkänner du följande villkor för Tyrolit AB, Box 533, 183 25 Täby, Sverige, (”TYROLIT”) utan begränsning och förbehåll.

 • Informationen på webbplatsen får endast laddas ned, spridas, kopieras eller tryckas för icke-kommersiellt, privat bruk.
 • Alla uppgifter om upphovsrätt och andra äganderättigheter till informationen som laddas ned måste behållas och bevaras oförändrade vid kopiering. Det är inte tillåtet att sprida, ändra, överföra, återanvända och skicka webbplatsens innehåll eller att använda det i offentliga eller kommersiella syften utan skriftligt tillstånd från TYROLIT. Detta inkluderar text, bilder, ljud och videor. Om inget annat anges är utgångspunkten att allt som kan ses eller läsas på webbplatsen är upphovsrättsskyddat. Det får alltså inte användas såvida det inte uttryckligen är tillåtet enligt dessa villkor eller framgår av texten på webbplatsen. TYROLIT garanterar inte att använt material som (kostnadsfritt) visas på webbplatsen inte gör intrång i tredje parts rättigheter som tillhör TYROLIT-koncernen.
 • Med undantag för de begränsade användningsrättigheterna ovan beviljar TYROLIT inte någon annan licens för eller (upphovs)rätt till innehållet som finns tillgängligt på webbplatsen.
 • TYROLIT-webbplatsen kan innehålla eller hänvisa till skyddade varumärken, patent, material, tekniker, produkter, processer eller annat immaterialrättsligt skyddat innehåll som tillhör TYROLIT och/eller tredje part. Varken en licens för eller en rättighet till sådana skyddade varumärken, patent, material, tekniker, produkter, processer eller annat immaterialrättsligt skyddat innehåll som tillhör TYROLIT och/eller andra parter beviljas. Detta gäller i synnerhet TYROLITs varumärken, typskyltar, företagslogotyper och emblem.
 • Även om TYROLIT vidtar rimliga och lämpliga åtgärder för att informationen på webbplatsen ska vara felfri och aktuell tar TYROLIT inte något ansvar eller lämnar några garantier avseende det innehåll på webbplatsen som tillhandahålls kostnadsfritt. TYROLIT tar inget ansvar för vad som kan härledas från användningen av webbplatsen eller dess innehåll eller på något sätt kan kopplas till den. TYROLIT ansvarar framförallt inte för riktigheten, fullständigheten, lämpligheten, aktualiteten eller begripligheten i informationen på webbplatsen. Denna bestämmelse begränsar inte garantier och ansvar som webbplatsens besökare eller användare kan ha rätt att kräva enligt tvingande lagstiftning. TYROLIT tar inget ansvar för och kan inte hållas ansvariga för skador (inklusive virus) på datorutrustning eller annan egendom, som uppstått till följd av åtkomsten till eller användningen av webbplatsen eller nedladdning av material, data, text, bilder, videor eller musik. TYROLIT förbehåller sig rätten att helt eller delvis ändra, tillfälligt avbryta eller helt upphöra med webbplatsens funktioner. TYROLIT tar inget ansvar för störningar eller avbrott i webbplatsens funktioner av något slag som uppstår till följd av tredje parts agerande eller underlåtenhet att agera.
 • Alla meddelanden och allt innehåll som överförs med hjälp av elektronisk kommunikation eller på annat sätt, inklusive data, frågor, kommentarer, förslag eller liknande, behandlas som icke konfidentiellt. Allt som överförs blir TYROLITs egendom och får användas av koncernbolagen i alla syften, inklusive, men inte begränsat till, kopiering, publicering, överföring, behandling och distribution. För övrigt får TYROLIT använda alla idéer och koncept, kunskapen eller tekniken som ingår i all slags kommunikation i alla syften, inklusive, men inte begränsat till, utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter.
 • Informationen på webbplatsen kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. TYROLIT förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande när som helst göra ändringar, korrigeringar och/eller förbättringar beträffande information, produkter och program som finns på webbplatsen.
 • TYROLIT-webbplatsen innehåller information om produkter och tjänster som inte nödvändigtvis erbjuds överallt. En hänvisning till eller information om en produkt eller en tjänst på en TYROLIT-webbplats innebär inte att produkten eller tjänsten i fråga är tillgänglig på din ort.
 • TYROLIT ansvarar inte för innehållet på eventuella länkade webbplatser eller andra relaterade webbplatser och gör inte anspråk på eller kan kontrollera deras innehåll. All åtkomst till eventuella tredjepartswebbplatser omfattas av respektive tredje parts ansvar och sker utan TYROLITs samtycke eller ansvar.
 • TYROLIT kan när som helst ändra dessa villkor. De ändrade villkoren publiceras då på webbplatsen. Du är bunden till sådana ändringar och bör därför regelbundet besöka webbplatsen för att kontrollera de aktuella villkoren.
 • Denna webbplats får inte bearbetas av andra tredjepartswebbplatser eller delar av tredjepartswebbplatser som inte tillhör koncernbolagen.

Användningsvillkoren uppdaterades senast: april 2018