Att gällande miljöregler ska följas är en självklarhet för TYROLIT. På flera områden går dock företaget frivilligt och medvetet längre än minimikraven.

Slipverktyg/slitdelar

Bundna slipverktyg – och därmed den största delen av TYROLITs sortiment – omfattas av gällande bestämmelser för vår bransch, som slitdelar respektive verktyg. TYROLIT utgår från de gränsvärden och förbud som gäller enligt EU:s direktiv om slitdelar – det vill säga på frivillig basis.

I enlighet med hållbar hushållning, vårt stora sociala ansvar och vår omtanke om våra kunder väljer ändå TYROLIT-koncernen frivilligt att hålla sig till gränsvärdena och förbuden i de här direktiven. Maskiner från TYROLIT uppfyller alla krav i EU:s maskindirektiv (2006/42/EG), utvärderas beträffande överensstämmelse med direktivet och förses med motsvarande CE-märkning. Enligt direktivet hör verktyg som används i maskinen – som våra bundna slipmedel – varken till själva maskinen eller till dess ”utbytbara utrustning”. Verktyg faller på motsvarande sätt utanför direktivets direkta tillämpningsområde och därför behöver de till exempel inte CE-märkas. Men TYROLIT tillhandahåller ändå alla nödvändiga instruktioner för en korrekt och säker användning av sina bundna slipmedel.

Slitdelar berörs inte av WEEE-direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter eller av RoHS-direktivet 2015/863/EU om begränsningar i användningen av vissa farliga ämnen i sådana produkter.

Eftersom slipverktyg inte ingår i de produkter som tillverkas med dem omfattas de inte av några bestämmelser i GADSL (Global Automotive Declarable Substance List), som är avsedda för fordonsindustrin.

Byggproduktförordningen (EU nr 305/2011) gäller inte heller TYROLITs produkter eftersom de inte är permanent installerade i byggnader eller delar av dem. 

Maskiner

Maskiner från TYROLIT uppfyller alla krav i EU:s maskindirektiv (2006/42/EG). De utvärderas beträffande överensstämmelse med direktivet och förses med motsvarande CE-märkning.

Enligt direktivet hör verktyg som används i maskinen – som bundna slipmedel – varken till själva maskinen eller till dess ”utbytbara utrustning”. Verktyg faller därför utanför direktivets direkta tillämpningsområde och behöver inte CE-märkas.

Men TYROLIT tillhandahåller ändå alla nödvändiga instruktioner för en korrekt och säker användning av sina bundna slipmedel.

 

 

Reach

För att uppfylla alla krav och bestämmelser i REACH-förordningen har TYROLIT-koncernen inrättat en central kompetensenhet som ska säkerställa att REACH alltid efterlevs.

 

Mer om Reach

 

 

 

Valfri produktinformation

 

För att säkerställa största möjliga öppenhet om vilka ämnen som ingår i alla produkter och tillhandahålla säkerhetsrelaterad information har TYROLIT en öppen plattform för frivillig produktinformation.

Säkerhetsdatablad