2007 trädde en ny kemikalieförordning,  ECHA – Legislation , i kraft. Den behandlar registrering, utvärdering och godkännande av kemikalier (REACH).

Artikel 5 i REACH-förordningen (”inga data, ingen marknad”) fastställer att inga ämnen får tillverkas i det europeiska ekonomiska området eller importeras till EU från länder utanför EU som inte innan har registrerats hos europeiska kemikaliemyndigheten ECHA i Helsingfors, Finland. Denna bestämmelse gäller både för själva ämnena och för ämnena när de ingår som beståndsdel i en beredning eller produkt. 

En central punkt är att enligt REACH anses klassiska slipmedel vara produkter. Ämnen i produkter behöver bara registreras om ämnet avsiktligt frisätts vid produktens tillämpning.

Vid slipproduktens tillämpning sker dock inte någon avsiktlig frisättning av ämnen. Denna ståndpunkt delas även av Federation of European Producers of Abrasives (FEPA). 

TYROLITs produkter – i synnerhet bundna konventionella slipmedel – gäller alltså inte som ämnen eller beredningar utan som produkter med oavsiktlig frisättning. För sådana ämnen krävs inga säkerhetsdatablad. För att tillhandahålla en optimal kundservice och största möjliga öppenhet har TYROLIT beslutat att ta fram frivillig produktinformation baserat på säkerhetsdatabladen enligt REACH. Dessa finns tillgängliga vid behov.

Informationsplikt

Som producent och leverantör av produkter har TYROLIT informationsplikt gentemot sina råvaruleverantörer och kunder.

Som leverantör av tillverkade produkter har TYROLIT – Schleifmittelwerke Swarovski KG skyldighet att informera sina kunder om när artikeln innehåller möjliga ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC = substances of very high concern) i högre koncentration än 0,1 procent.

Härmed intygas att produkter tillverkade av TYROLIT inte innehåller några ämnen på kandidatförteckningen (i senaste versionen) enligt artikel 59(1) i förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) i koncentrationer över 0,1 viktprocent.

Aktuell SVHC-kandidatförteckning finns på följande sida: ECHA – candidate list

TYROLIT kommer att aktivt informera våra leverantörer om avsedda användningar enligt artikel 34 och 37. Därutöver kommer TYROLIT – Schleifmittelwerke Swarovski KG att tillhandahålla motsvarande information som tillverkaren respektive leverantören behöver för att kunna återskapa ett exponeringsscenario som motsvarar ämnets avsedda användning för kemikaliesäkerhetsrapporten.

Enligt artikel 33 i förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) måste tillverkaren av en produkt upplysa om när de levererade produkterna eller förpackningen innehåller ämnen i kandidatförteckningen (i senaste versionen ECHA – candidate list) i koncentrationer över 0,1 viktprocent enligt artikel 59(1).

Om så är fallet ska leverantören som minst uppge namnet på ämnet i fråga och väljer själv om information om hur produkten används på ett säkert sätt ska lämnas.

Denna information måste tillhandahållas med Tyrolit – Schleifmittelwerke Swarovski KG:s första leverans.

 

För att uppfylla alla krav och bestämmelser i REACH-förordningen har TYROLIT-koncernen inrättat en central kompetensenhet som ska säkerställa att REACH alltid efterlevs.

 

Birgit Lung
Ansvarig för kemikalier/REACH
Tyrolit – Schleifmittelwerke Swarovski K.G.
Swarovskistrasse 33
6130 Schwaz/Österrike
Tel.: +43-5242-606-2735
Mobil: +43-664-8220-074
Fax: +43-5242-606-12735
E-post: birgit.lung@Tyrolit.com